𝙉𝙜𝙖̀𝙮 𝙉𝙝𝙖̀ 𝙜𝙞𝙖́𝙤 𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙉𝙖𝙢 𝙨𝙖̆́𝙥 đ𝙚̂́𝙣, 𝙘𝙝𝙪𝙖̂̉𝙣 𝙗𝙞̣ 𝙢𝙤́𝙣 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙩𝙖̣̆𝙣𝙜 20/11 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙮 𝙘𝙤̂ 𝙮́ 𝙣𝙜𝙝𝙞̃𝙖 𝙩𝙪̛̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙢𝙤́𝙣 đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 đ𝙚̂́𝙣 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙮́ 𝙩𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙩𝙖̣𝙤, đ𝙚̂̉ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙧𝙞 𝙖̂𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙮 𝙘𝙤̂ 𝙜𝙞𝙖́𝙤 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙖́𝙘𝙝 đ𝙖̣̆𝙘 𝙗𝙞𝙚̣̂𝙩.

E Oliver xin giới thiệu set khay quà #300k

Socola Alisa
Kẹo Thai mango candy
Cafe Ban
Bánh nhật
Trà thiếc
Khay kèm Túi mika hoặc túi giấy
𝙉𝙜𝙖̀𝙮 𝙉𝙝𝙖̀ 𝙜𝙞𝙖́𝙤 𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙉𝙖𝙢 𝙨𝙖̆́𝙥 đ𝙚̂́𝙣, 𝙘𝙝𝙪𝙖̂̉𝙣 𝙗𝙞̣ 𝙢𝙤́𝙣 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙩𝙖̣̆𝙣𝙜 20/11 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙮 𝙘𝙤̂ 𝙮́ 𝙣𝙜𝙝𝙞̃𝙖 𝙩𝙪̛̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙢𝙤́𝙣 đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 đ𝙚̂́𝙣 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙮́ 𝙩𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙩𝙖̣𝙤, đ𝙚̂̉ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙧𝙞 𝙖̂𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙮 𝙘𝙤̂ 𝙜𝙞𝙖́𝙤 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙖́𝙘𝙝 đ𝙖̣̆𝙘 𝙗𝙞𝙚̣̂𝙩. E Oliver xin giới thiệu set khay quà #300k Socola Alisa Kẹo Thai mango candy Cafe Ban Bánh nhật Trà thiếc Khay kèm Túi mika hoặc túi giấy
1
0 Bình luận 0 Chia Sẻ